КОНТАКТИ
Slider

Намерете отговори на вашите въпроси или се свържете с нас от изброените контакти, за повече информация!

Ние изпълняваме всички основни и довършителни работи, предвидени по договор. Вие определяте обхвата на нашата дейност.

Съгласно Чл.177 от ЗУТ след завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят подава заявление в общината за въвеждане на обекта в експлоатация.
 • Документ за собственост (нотариален акт);
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване на строителството);
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите нива;
 • Заверена заповедна книга на строежа;
  Акт 14 за приемане на конструкцията;
 • Акт 15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация (с приложени протоколи за успешно проведени 72-часови проби за доказване на техническите параметри на строежа);
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите по Чл. 169 от ЗУТ;
 • Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация;
 • Договори с експлоатационните дружества (Електро, ВиК и др.) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

В 7-дневен срок от подаване на заявление органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира строежа и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация (разрешение за ползване).

Съгласно Чл.178 от ЗУТ, строежите не се въвеждат в експлоатация, когато:

 • не са извършени мероприятията по вертикална планировка и не е реализирано озеленяване според одобрения проект;
 • не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;
 • не са завършени фасадите на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект;
 • не са внесени всички изискуеми документи за издаване на разрешение за ползване.

Къщите на Sweet Home отговарят на всички нормативи, свързани с проектиране на жилищни сгради, определени от българското строително законодателство *:

 • ЗАКОН за устройство на територията

 • ЗАКОН за опазване на околната среда

 • ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър

 • НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

 • НАРЕДБА № 1 от 10 септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране.

 • НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

 • НАРЕДБА № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях

 • НОРМИ за проектиране на стоманени конструкции по БДС-16334-86

 • НОРМИ за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (МРРБ – заповед №РД-02-14-485/080711)

 • НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

 • НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

 • НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

 • НАРЕДБА № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

 • НАРЕДБА № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения

 • НАРЕДБА № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства

 • НАРЕДБА № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

 • НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания

 • НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

 • НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи

 • НАРЕДБА от 6 декември 2006 за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти

 • НАРЕДБА № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд

 • НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

 • НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите

 • НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

Съдържанието на изброените закони и наредби можете да разгледате на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България:

ЗАКОНИ:
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=5
НАРЕДБИ:
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=law&type=7

* Проектите за къщи извън границите на България, се адаптират към местното законодателство.

Изискванията към изпълнените строежи са определени в Чл.169 от ЗУТ:

„Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:

1.носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;

 •  безопасност при пожар;
 • хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
 • безопасна експлоатация;
 • защита от шум и опазване на околната среда;
 • енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение“.

Сглобяемите къщи “Sweet Home” са строежи по смисъла на ЗУТ. Това означава, че те подлежат на всички законови изисквания към строежите в Република България, по един и същи начин с монолитното строителство.

Гаранционните срокове към изпълнените строежи са определени с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите:

„Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:

– за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

– за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;

– за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години“

Ние спазваме предписаните законови гаранции.

Удовлетвореността на нашите клиенти, е основен приоритет в Sweet Home.

 1. Качеството на изпълнените СМР се контролира съгласно изискванията на проекта и съответните нормативи.
 2. При евентуално установяване на некачествено извършени работи, извън нормативите и изискванията на проекта, се съставя протокол между Изпълнителя и Възложителя и се посочва срокът за отстраняване на недостатъците.
 3. Установените некачествени СМР не се заплащат от Възложителя, демонтират се и се поправят за сметка на Изпълнителя.

За последните 20% от сумата за строителство, се сключва тристранен договор с банка за т.нар ескроу сметка. Ескроу-сметката представлява доверителна сметка, открита в банка на името на Изпълнителя. В тази сметка сумата е блокирана и се освобождава от банката в полза на Изпълнителя само при изпълнение на определени условия. Тези условия са:

 • завършване на монтажа на къщата, установено чрез подписване на приемо-предавателен протокол от Възложителя;

 • завършване на довършителните работи, установено чрез подписване на приемо-предавателен протокол от Възложителя;

 • изготвяне технически паспорт на сградата, съгласно Чл.176 от ЗУТ, установено чрез подписване на приемо-предавателен протокол от Възложителя.

До 30 работни дни (при наличие на всички необходими документи).

Строителството на сглобяемите къщи е с продължителност около 90 работни дни, според сложността и обема на къщата.

 1. Срок за изработка на детайлите за сглобяемата конструкция – паралелно с одобрението на инвестиционния проект. Срокът е съкратен, поради факта, че елементите се изготвят в производствената ни база през времето, докато тече процедурата в съответната община за издаване на разрешение на строеж.
 2. Срок за изграждане на основите – около 7 работни дни.
 3. Срок за монтаж на 100 кв.м. РЗП – около 3 работни дни.
 4. Срок за извършване на довършителните работи – между 30 и 60 работни дни, според предвидения обем.

Съгласно чл. 137 от Закона за Устройство на Територията (ЗУТ), еднофамилните жилищни сгради се разглеждат като строеж от 5-та категория. В ЗУТ не се упоменават видове строително-монтажни работи, чрез които те да бъдат изпълнени. Сградите от 5-та категория получават Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Задължителни документи за регистриране на строеж от пета категория и издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация

 1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон.
 2. Разрешение за строеж (Акт за узаконяване).
 3. Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
 4. Заверена заповедна книга.
 5. Акт обр.14 за приемане на конструкцията.
 6. Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения.
 7. Всички актове и протоколи съставени по време на строителството – обр.3, 4, 5, 7, 12;
 8. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите.
 9. Документ от Агенцията по геодезия , картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
 10. Удостоверение по чл.52, ал.4 и 5 и § 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър, издадено от съответната Община;
 11. Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Чрез УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ, издадени от Министерството на териториалното развитие и строителството, управление “Кадастър и геодезия” през 1993 г., сградите се разделят съобразно:
a) нуждите, които задоволяват – Жилищни или Стопански
б) етажността – едноетажни, двуетажни и т.н.
в) в зависимост от вида на строежа и материала, от който са направени:
– масивни със стоманобетонни конструкции (Мсб) – сгради с носещи външни и вътрешни стени и стоманобетонна подова конструкция. Към този вид сгради се отнасят и тези от едропанелното строителство;
– масивни (М) – сградите с външни и вътрешни носещи стени с дебелина най-малко една тухла или каменна зидария с дебелина най-малко 45 см на варов или глинен разтвор. Масивните сгради могат да бъдат изцяло или частично с подова конструкция с дървен гредоред, железни греди, монолитни или сглобяеми елементи;
– полумасивни (пМ) – сградите с външни носещи тухлени стени с дебелина на стените най-
малко една тухла или каменна зидария с дебелина най- малко 45 см на глинен или варов разтвор и вътрешни носещи паянтови стени (дървен скелет и пълнеж);
– паянтови – сградите с дървен носещ скелет на вътрешните и външните стени, с пълнеж и
кирпич на варов или глинен разтвор или с пълнеж от плет на кал, летви и др.;
– постройки, направени от различни материали, се означават като смесени „См“

Разграничението на сградите е главно с оглед сеизмичните натоварвания и изискванията, на които трябва да отговарят сградите съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, а оттук това рефлектира и върху тяхната стойност съгласно ЗМДТ и амортизационните отчисления, които могат да се начисляват по ЗКПО.

В този смисъл SWEET HOME проектира и изгражда масивни жилищни сгради, които спадат към 5-та категория строежи по ЗУТ.

При строителството използваме сертифицирана немска KVH ® дървесина – първо качество – рендосан, калиброван масив, с висока товароносимост, клинозъбно снаждане и с гарантирано качество и влажност (12-15%). Дървесината разполага с всички необходими сертификати – C24/S10, GL24 и гарантира защита срещу гниене, плесен, дървояди и насекоми.

Нито една къща не е завършена без своята градина и удобствата, които предлага. Търсите спокойствието на обкръжаващите зелени площи или слънцето, отразяващо се на повърхността на водата в басейна? Sweet Home предлага професионални решения за всички елементи от външната среда на дома ви:

 • огради;
 • алеи;
 • беседки;
 • басейни;
 • складови помещения;
 • гаражи и др.

Осигуряваме съдействие при полагането на външно озеленяване и настилки, сондажи за вода, изграждане на пречиствателни станции и други.

Стил, вдъхновение, функционалност.

Интериорния дизайн е изкуство и наука, които обогатяват и персонализират пространството. Създаването на здравословна и естетически издържана вътрешна среда, естествено допълва предимствата на живота в къща “Sweet Hоme”.

За нас обзавеждането на дома е точно толкова важно, колкото производсвтото и строителсвтото. Ние знаем, че пазарът предлага безкрайни възможности за интериорни решения, което би могло сериозно да затрудни избора. Предложението ни – изработка на пълен интериорен проект от нашите дизайнери и професионална авторска супервизия на всеки етап от осъществяването му.

Бетонът е универсален материал, използван най-често в монолитното строителство, но твърдението, че е „неразрушим“, не е напълно вярно. Пример за това е устойчивостта при земетресение: по-голямо тегло – по-уязвимa сграда. Авариралата част се ремонтира доста по-трудно, отколкото при сглобяемото строителство. Материалът може и да е по-плътен от дървесината, но един от големите му недостатъци е, че поглъща топлината на помещението, което прави разхода за отопление доста по-висок, спрямо къща с дървена конструкция. Друг недостатък е трудно съхнене на материалите – за здравословна експлоатация на тухлена къща, ще се наложи да отмените нанасянето с няколко месеца, а при дървената къща такъв проблем няма.

Конструкцията на една сглобяема къща се състои от скелет изработен от дърво или стомана. Двете страни на конструкцията са завити в диагонали или плоскости, предпазващи от вятър или земетресение. Пространството между гредите се запълва с топлоизолация, а от външната страна се добавя още един слой. Удобни, енергоефективни, топлоизолирани и с гарантирано качество, Сглобяеми къщи Sweet Home се строят бързо, лесно и винаги под наблюдението на инженер в заводски условия, независимо сезона.

Паянтовите къщи от едно време са строени с дървесина, чиито качества и якост са неизвестни. Изработени са чрез стара технология, не са изчислявани и оразмерявани, нещо, което не е предпочитано в съвремието. Ремонт на такава сграда е доста скъпоструващ поради факта, че технологията е от преди много години. Факт е, че въпреки неяснотата в изработката им, са издържали на най-тежките условия и са здрави, но единственото, с което си приличат със сегашните сглобяемите къщи – това е дървесината.

Пружиниране или поддаване на втория етаж при сглобяеми къщи „Sweet Home“ – няма. Многослойната и лека структура Posi-Strut® е стабилна, компактна, шумоизолирана и улеснена при монтаж. Използва се двоен гипсокартон за тавана на първия етаж – обикновен и акустичен(спомагат за звукоизолирането и повишават пожароустойчивостта + възможност за декоративни елементи), а на пода на втория етаж, слагаме шперплат, който позволява поставянето на всякакъв вид настилка върху него. В основата Posi-Strut се слагат дървени ферми, комбинирани с поцинкована стоманена мрежа, благодарение на които лесно могат да се поставят кабели, тръби, датчици и др.

Много често клиентите ни питат устойчиви ли са на пожар сглобяемите къщи на Sweet Home. Използваме стъклена и каменна минерална вата Knauf Insulation с най-високия клас на реакция на огън А1. Каменната минерална вата е с висока точка на топене – над 1000 градуса и гарантира най-високата сигурност при пожар. При гипсокартона, кристалите в гипса се превръщат във вода и плоскостите не пропускат огъня през тях.

Всички жилищни сгради – сглобяеми и монолитни – са устойчиви толкова, колкото нормативно се изисква! 

Устойчивост на сградите при земетръсно натоварване означава те да имат малки хоризонтални премествания (в най-високата им точка). Това се изчислява в конструктивния проект.

Може ли по проект да се заложат по-малки отклонения при големи хоризонтални товари от земетръс? Може, разбира се. Само че това при стоманобетонова конструкция би било за сметка на три важни компромиса:

1. По-големите изисквания биха увеличили обема на носещите елементи – колони и греди. Ще нарасне собственото тегло на конструкцията. А по-голямо тегло винаги значи по-големи товари по време на земетресение. За да се поемат те, ще трябва още да се увеличи теглото на конструкцията…Порочен кръг.
2. По-гъсто разположените и по-големи противоземетръсни стени (шайби) ще усложнят функционалната организация на помещенията…Архитектурен проблем.
3. Постигането на този евентуален резерв от устойчивост, ще повлияе чувствително и върху себестойността…Високи разходи.

Всичко това показва малък потенциал на монолитните конструкции за поемане на много по-големи натоварвания спрямо нормативно определеното.

Многократно (до 20 пъти) по-малкото собствено тегло на сглобяемите къщи, води до по-малки хоризонтални отклонения при натоварване от земетръс. Връзките между носещите конструктивни елементи, могат да поемат голям хоризонтален товар, без да се разрушат. Устойчивостта на сглобяемата сграда може доста да се завиши, без особени компромиси в цена и функционалност. Затова по-коректно е да се каже, че олекотените конструкции на сглобяемите къщи имат много по-голям потенциал за справяне със земетресенията.

Теглото на 100 м2 основа на сглобяема къща е над 70 тона, огромен товар за повдигане! Конструкцията на сглобяемата къща, е здраво свързана с основата. Ураганните ветрове с код червено в България достигат 90 км/ч в населените места. Причиняват щети върху комините и покривите на сградите. Силата на вятъра е малка, поради триенето със земната повърхност и наличието на съседни сгради.

Торнадо (смерч) е ураганен вятър с много висока скорост и специфично фуниеобразна форма с поразяващо локално въздействие. В България вероятност от поява на слабо торнадо F0 и F1 (по скалата на Фуджита) има в близост до обширни площи, най-често край големи водоеми (езера и язовири или по черноморското крайбрежие). Има отделни свидетелства за пострадали населени места, където торнадо е носило във въздуха дървета, изтръгнати от корена им или контейнери с боклук (вероятно F2).

Дори в Щатите само югоизточната част от територията е подложена на бедствие със сила, способна да повдигне цели постройки, изградени от по-леки материали. Тази зона попада на “Алеята на ураганите” в Атлантическия океан. Щетите върху сградите там действително могат да са огромни (F4, F5) и никой не може, нито дори опитва, да се пребори с тях чрез „устойчиви“ строителни решения. Вместо това, в тези рискови зони, сградите се застраховат, в това число и монолитните сгради. У нас торнадо от мащаба на “Алея на ураганите” не си заслужава да се обсъжда.

Стените и подовете на нашите къщи са с многослойна структура, която осигурява необходимата звукоизолация – прилагат се въздушни междинни и акустични подложки, като се спазват техническите предписания за плътност и тегло на звукоизолационния материал. Спрямо монолитното строителство, шумоизолацията в една сглобяема къща е в пъти по-добра.

Конструкцията на една сглобяема къща от дърво и стомана не е застрашена от гниене и корозия, ако не кисне дъгло време във вода, защото водата се отича и изпарява. Използва се и влагоустойчиво ОСБ-3, което намалява риска от гниене при продължително мокрене. Самата дървесина се импрегнира, за по-голяма устойчивост. Гипсокартонът (дори да не е влагоустойчив), не реагира веднага на вода. Ако все пак се деформира, лесно се премахва и заменя с нов, без големи разходи и време. Ватата трудно поема вода, а при еднократно навлажняване, достатъчно е само да се изсуши – чрез времето или да се свали гипсокартона пред нея за ускоряване на процеса.

Сглобяемите къщи „Sweet Home“ са обитаеми толкова, колкото и къща от монолитно строителство. Разликата е, че дървените къщи са в пъти по-енергоспестяващи, по-добре топлоизолирани, звукоизолирани и екологични. Съобразени с всички законови наредби, построени по ваш вкус и дизайн и не на последно място – финансово предвидими, без изненади по време на строителството. Изработването им е пресметнато спрямо всякакви метеорологични явления и това позволява тяхното целогодишно ползване като постоянен дом.

По дефиниция конструкция означава съвкупност от взаимносвързани елементи, които изпълняват определени функции. Вида на елементите определя и вида на самата конструкция.

Независимо от вида си обаче, всяка конструкция трябва да отговаря на нормативно определени стойности и коефициенти според българското законодателство по отношение на здравина (носимоспособност), земетръсоустойчивост, шумоизолиране и др.

Като философия и принципи Sweet Home е екологично ориентирана компания. Поради тази причина ние предпочитаме да работим с дърво, тъй като това е единственият конструктивен материал, който се добива от възобновяем източник.

Последвайте ТАЗИ ВРЪЗКА, за да научите повече!

Дървесината е основния материал, който се използва при изграждане на сглобяеми къщи. Много е важно как се отнасяме към дървото, преди сглобяването на самия панел. Главният проблем, който трябва да предотвратим са гнидите, които могат да разрушат цялостта на дървесината, а именно термити, дървояди, точилари и др. Каква е нашата превенция? Импрегнация. Използваме висококачествени материали на UVIX IMPREGNATION, като обработката с IMPRALIT® IT успешно предотвратява както завъждането на дървояди, така и плесен, дърворазрушаващи гъби и др.

Мишките предприемат действие с цел оцеляване – подслон или храна. Минералната вата – силикатни нишки, обогатена с боратни оксиди и стиропорът (течен въглеводород, произведен  от петрол), със сигурност не стават за храна, но ако все пак са решили да дълбаят гипсокартона на стените, трябва да са доста мотивирани или оставени без Ваша намеса за дълъг период от време. При възникването на такъв проблем, реагирайте навреме – вземете си котка или сложете няколко капана, все пак мишките не избират по списък само сглобяеми къщи. Реши ли, че „си заслужава“, мишката ще Ви навести, независимо какъв тип строителство е къщата.

В случай че конкретният проект напълно отговаря на вашите нужди и не се налагат каквито и да било промени по отношение на проектирането (архитектура, обща застроена площ, вътрешно разпределние и др.), е необходимо двата парцела напълно да съвпадат.

Релефът на България е силно разчленен. Територията е разпределена в пет височинни пояса (низинен, равнинно-хълмист, нископланински, среднопланински и високопланински). Това означава, че шансът вашия парцел и парцелът на вече създадения проект да са еднакви, е наистина много малък. Всяко разминаане в релефа (наклонът на терена в градуси), формата и площта, поските (разположението на улиците), практически налага ново проектиране.

Нашата практика показва, че парцелите никога не съвпадат.

Последвайте ТАЗИ ВРЪЗКА, за да научите повече.

В практиката ни се случва клиенти да идват с готов проект за къща. Да, този проек може да обхваща вътрешните разпределенията, но това не е достатъчно за стартиране на строеж, тъй като има определени параметри, които трябва да бъдат изпълнени.

 1. Проектът трябва да е съобразен с релефа на терена.
 2. Вероятността случаен проект над 80 кв. м. да отговаря на парцела на клиента, е близка до нула.

Всяка нужда от промяна, заради разлики в релефа или желанията на инвеститорите, налага ново проектиране.

Ако и когато всичко съвпада, можем да изпълним проекта.

Последвайте ТАЗИ ВРЪЗКА, за да научите повече.

Строителна компания, която разполага със собствен архитект – постоянен член в екипа, като Sweet Home, има интерес да проектира и изгради къща, която ще отговаря на вашите естетически предпочитания, нужди и изисквания спрямо бюджета ви. Той има реален поглед върху цените в строителството и по време на проектирането може да дава важни насоки при взимането на решения. Проектът може да се променя до постигане на оптимален вариант като визия, функционалност и стойност. От една страна това гарантира, че може да си позволите строителството, а от друга, че ще бъдете щастливи със своя избор.

Съществено предимство е, че архитектът на Sweet Home е специализиран изключително в проектирането на еднофамилни сгради, което добавя още стойност в работата ни.

Нашият съвет: Обмислете внимателно пространството, от което имате нужда, за да се чувствате комфортно в новия си дом. Обсъдете всичко, до най-малката подробност с екипа, още на ниво идеен проект. Така ще бъдете сигурни, че можете да реализирате къщата, проектирана от архитекта.

Последвайте ТАЗИ ВРЪЗКА, за да научите повече!

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Нашите контакти

Вярвате в предимствата на префабрикирането, но все още имате много въпроси.

Да поговорим за сглобяемите къщи!

∗ След предварително уговорена среща.

 • Това поле е за целите на валидирането и трябва да останат непроменени.
☎️ тел. +359 888 277 700
📧 contact@sweethomebulgaria.com

Контакти централен офис – гр. София

Покажи на картата

Контакти производствена база – гр. Елин Пелин

Покажи на картата