fbpx

Геотермални инсталации

Геотермалните инсталации извличат топлина от земята през зимата и отвеждат топлина от сградата обратно в земята през лятото. Използват относително постоянната температура на почвата или подпочвената вода като топлинен източник. Подпочвеният слой на дълбочина повече от 3м целогодишно е с температура около 7-14° С. На по-голяма дълбочина колебанията на температурата намаляват още повече .

България има 448 мегавата доказан потенциал на геотермален ресурс.

  • Спрямо начина на извличане на топлина се различават два вида геотермални инсталации:
  • С отворена система (с директно изпомпване на вода);
  • Със затворена система (с циркулиране на антифриз или хладилен агент);
  • Спрямо начина на изкопните работи, се различават два вида геотермални инсталации:
  • С вертикален сондаж (при скалиста земя или липса на площ);
  • Със серпентина в широк изкоп (при по-мека почва и достатъчно дворна площ);
  • При решенията със сондаж има два начина на отвеждане на използваната вода:
  • С един сондаж и отвеждане в канализацията (при достатъчно количество подпочвени води);
  • С два сондажа и отвеждане обратно в земята (за да не се наруши нивото на подпочвените води);Практически, сондажи на дълбочина по-малка от 15м са с малка ефективност и са финансово неоправдани. Офертата само за направата на сондажа е 50 евро на всеки метър дълбочина. В сондажа се монтира потопяема помпа с цена от 250-500 евро. Цялостната първоначалната инвестиция за геотермална инсталация възлиза на около 5-7 000 евро.

Hello World