fbpx

Годишен разход на енергия

С намаляването на запасите от изчерпаеми енергийни източници, все повече се увеличава цената от тяхното използване. Тъй като сградният фонд има най-голям общ дял в потреблението на енергия, са създадени обективни измерители, даващи ясна представа колко енергия изразходва дадена сграда. Наред с изчисленията за отопление на сградата, вече се следят и параметрите за нейното охлаждане. Като основен показател за енергийна ефективност на сградите е въведен общият годишен разход на енергия за отопление, охлаждане, осветление, гореща вода и уреди.

Годишният разход на енергия се характеризира чрез два показателя: потребна енергия и първична енергия.

Потребната енергия е годишното количество енергия, което се доставя или трябва да бъде доставено в сградата;

Първичната енергия се определя, като потребната енергия се увеличи със съответстващите ѝ загуби за добив (производство) и пренос;

Специфичния разход на енергия се определя като общият годишен енергиен разход (kWh), се отнесе спрямо площта на сградата (м2). Така се получава мерна единица kWh/м2 за година. В зависимост от тази стойност, всяка сграда попада в съответен клас на енергоефективност (вж.графиката). За новите сгради ще се издава енергиен паспорт, отразяващ енергийните им характеристики.

Hello World