fbpx

Как строим?

Предварителна консултация

Харесах вашата строителна фирма. Какво следва?

Препоръчително е да проведем среща, на която заедно да изберем материалите за направата на къщата, след което можем да изготвим конкретна ценова оферта.Срещата можем да проведем в нашия офис или по Skype (Skype name: sweethomebulgaria) За среща с наш консултант е необходима следната предварителна информация:

 • Желаната от вас обща площ на бъдещата къща.
 • С помощта на КОНФИГУРАТОР: Площ на помещения можете да направите избор на всички необходими помещения и техните площи;
 • Вашите изисквания (неща, с които желаете да се съобразим при изработването на бъдещия проект на къщата);
 • Aктуална скица на Вашия имот;
 • В случай, че теренът Ви е наклонен, е желателно да ни предоставите данни от геодезическо заснемане (по този начин бихме могли да разработим идея за вертикална планировка);

Сключване на договор

Какви документи са ви необходими за изготвяне на проект и започване на строителство?

При сключване на договор за проектиране и строителство на къща, клиентът ни има задължението да предостави официални изходни данни (с изключение на вече предоставените ни в етапа на предварителна консултация:

 • Документи за собственост на терена (нотариален акт за собственост върху имота, в който ще строим)
 • Виза за проектиране (извадка от действащия подробен устройствен план, издадена от главния архитект на общината или района)
 • Задание за проектиране (окончателно конкретизиране на изискванията ви относно бъдещата къща, на база на проведената предварителна консултация)
 • Геодезическо заснемане на терена (при наклонен терен е желателно да бъде предоставено на предварителен етап);
 • Геоложки и хидроложки проучвания на терена (ако се изисква от общината);
 • Съгласувателно писмо за присъединяване от местното електроразпределително дружество;
 • Съгласувателно писмо за присъединяване от местното ВиК дружество;
  Одобряване на списък със строително-монтажни работи (СМР) от страна на клиента.Този подробен списък определя обхвата на предстоящото строителство;
 • Целта на тези данни е да се подаде необходимата информация за имота към всички инженерни специалности. Всички данни се оформят като приложения към договора.

Проектиране

Какъв е графикът за изготвяне на проекта?

След одобряването на нашата предварителна оферта и сключване на договор за проектиране и строителство на Вашата бъдеща къща, стъпките са следните:

 • Изработване на идеен проект по част „Архитектура“ (след предоставяне на всички официални изходни данни, прецизираме окончателно архитектурата на Вашата бъдеща къща);
 • Одобряване на идеен проект по част „Архитектура“ от страна на клиента (този проект е особено важен, тъй като е базата, по която ще изработим всички по-нататъшни чертежи, за да създадем цялостен технически проект за къщата);
 • Изработване на технически проект (след като вече знаем какво точно желаете, можем да завършим с подробна разработка);
 • Внасяне на технически проект с цел издаване разрешение за строеж от местната община. Проектите, изготвени от фирма Sweet Home Bulgaria отговарят на изискванията на българското строително законодателство.

Какво съдържа проекта на къщата?

Съгласно Чл. 137, ал.5 от ЗУТ, къщите са строежи от пета категория. Оттук, съгласно Наредба 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, при изготвяне на техническия проект за къща са необходими следните проектни части:

 • Част “Архитектурна”
  Част “Конструктивна”
 • Част “Електрическа”
 • Част “ВиК”-водопровод и канализация
 • Част “Енергийна ефективност”
 • Оценка за съответствие по част “Енергийна ефективност”
 • Част “Геодезическа”- трасировъчен план и вертикална планировка
  Част “ПБЗ” – план за безопасност и здраве (проект за организация на строителството)
 • Част “Пожарна безопасност”

В зависимост от спецификата на строежа, клиентът може да договори следните части:

 • Част “ОВиК” – отопление, вентилация и климатизация
 • Част “Технологична”
 • Част “Озеленяване”
 • ОВОС – оценка на въздействието върху околната среда
 • Съгласно чл. 139, ал. 2 от ЗУТ възложителят преценява кои фази и части от инвестиционните проекти да договори в съответствие със спецификата на строежа, за да бъдат изпълнени условията за успешното реализиране на инвестиционното намерение.
 • Всеки проект следва да включва минимално необходимите проектни части с оглед спецификата на строежа и изискванията на органите, разрешаващи строителството.
 • Изготвеният инвестиционен проект се внася в общината и се одобрява от главния архитект на общината и с това става основание за издаване на разрешение за строеж. Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството.

Строителство

Какъв е графикът за строителство?

След внасяне на техническия проект с цел издаване разрешение за строеж, следват етапите на строителство на къщата.

Стъпките тук са следните:

 • Предварително производство на стенни, подови и покривни панели в производствената ни база (след като сме внесли проекта, можем да стартираме с етапите по предварителна изработка на елементите от къщата – срокът тече успоредно с разглеждането на проекта);
 • Издаване на разрешението за строеж (с разрешението за строеж, можем да започнем строителство на бетоновата основа в имота);
 • Изграждане на бетонова основа;
 • Монтаж на предварително изготвените елементи от къщата (транспортираните до обекта стенни, подови и покривни панели, се разтоварват и се сглобяват върху изградения фундамент, посредством кран);
 • Довършителни работи съгласно договора, сключен с клиента;
 • Изготвяне на технически паспорт на сградата, съгласно Чл. 176 от ЗУТ (документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по Чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ, инструкции за експлоатация, обслужване, обследване, поддържане, ремонт и т.н);

До каква степен на завършеност изпълнявате сградите?

Ние изпълняваме всички основни и довършителни работи, предвидени по договор. Вие определяте обхвата на нашата дейност.

До какъв етап издавате къщата? Акт 15 или Акт 16?

Ако по договор въвеждането в експлоатация на сградата е наш ангажимент, осигуряваме Акт 16.Ако по договор не е предвидено въвеждане в експлоатация, издаваме готовата къща до Акт 15 (документ за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация), включително с изготвен технически паспорт.

Въвеждане в експлоатация

Как и кога се въвежда в експлоатация построената къща?

Съгласно Чл.177 от ЗУТ след завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят подава заявление в общината за въвеждане на обекта в експлоатация.

Какви документи се изискват за въвеждане в екплоатация /издаване на Акт 16 /?

 • Документ за собственост (нотариален акт);
 • Разрешение за строеж (акт за узаконяване на строителството);
 • Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите нива;
 • Заверена заповедна книга на строежа;
  Акт 14 за приемане на конструкцията;
 • Акт 15 за установяване годността на строежа за въвеждането му в експлоатация (с приложени протоколи за успешно проведени 72-часови проби за доказване на техническите параметри на строежа);
 • Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите по Чл. 169 от ЗУТ;
 • Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация;
 • Договори с експлоатационните дружества (Електро, ВиК и др.) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

В 7-дневен срок от подаване на заявление органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира строежа и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация (разрешение за ползване).

Кога могат да ми откажат разрешение за ползване?
Съгласно Чл.178 от ЗУТ, строежите не се въвеждат в експлоатация, когато:
Не са извършени мероприятията по вертикална планировка и не е реализирано озеленяване според одобрения проект;
Не са премахнати съществуващи сгради и постройки, които не са включени в режима на застрояване, когато са предвидени за премахване в издадената виза за проектиране;
Не са завършени фасадите на сградите и постройките съобразно одобрения инвестиционен проект;
Не са внесени всички изискуеми документи за издаване на разрешение за ползване.

И 100 години яли, пили и се веселили!

Hello World