Съвременна архитектура

Системата Sweet Home не ограничава архитектурните решения по отношение на функционалност или визия. Практически всеки архитектурен проект би могъл да бъде реализиран. Екипът на Sweet Home Bulgaria (архитекти и инженери) разработва архитектурния облик на всяка отделна сграда без компромиси в естетическо отношение и със смелост в прилагането на нестандартни решения. Нивото на прецизност на изпълнението запазва проектния детайл и придава завършеност на сградата.
Енергийна ефективност
Това е факторът, който в близко бъдеще ще е основен при определяне пазарната стойност на сградата. Съгласно европейската директива, всички новопостроени сгради след 2020г. трябва да бъдат с нетно потребление на енергия за отопление близко до нулевото, като не използват енергия от полезни изкопаеми. Тъй като цената на енергията непрекъснато расте, е също толкова разумно да я пестим, както и да търсим алтернативни начини, за да си я набавяме.
Системата Sweet Home предоставя възможност за информиран избор и активно участие на инвеститора в определянето на енергийните характеристики на сградата, съобразно своя бюджет. Всяка промяна в избора показва колко средства ще се спестяват за определен бъдещ период и съответно в кой момент ще се изплати първоначалната инвестиция. Така се разработва оптимална комбинация на показатели.
Сигурност и комфорт
За всеки проект се правят отделни изчисления, оптимизиращи гъстотата и размерите на носещите елементи, както и позицията на укрепващите връзки. Собственото тегло на сградата (до двадесет пъти по-малко в сравнение с конвенционалното строителство) и начинът на свързване между елементите намалява значително земетръсното въздействие върху конструкцията. Устойчивостта срещу пожари се гарантира от използването на негорими материали (минерална вата, гипсокартон, гипсофазер), както и от допълнителна обработка на самата носеща конструкция. Бетоновата основа се хидроизолира многопластово с течно-разливна хидроизолационна мембрана. Върху хидроизолацията се монтират XPS топлоизолационни плоскости и гипсофазер – решение, осигуряващо гладка, топла и суха повърхност. Стените и подовете са с многослойна структура, осигуряваща необходимата шумоизолация – за целта се прилагат въздушни междини и акустични подложки, спазват се техническите предписания за плътност и тегло на звукоизолационния материал. Постига се по-добра звукоизолация, в сравнение с монолитното строителство, като се решава и проблема с ударния шум.
Висока технологичност
Всички елементи на къщата – до най-малкия детайл – се обмислят и уточняват в цифрова среда. Всеки елемент е свързан в база данни с общата структура на сградата. Високата степен на автоматизиране на проектантските задачи намалява риска от грешки. В контролирани заводски условия се изготвят всички стени, подове и покрив – във вид на панели със самостоятелна конструкция, изолации, дограма и инсталации. Точността на изработка е до 1 милиметър, което е непостижимо в масовото строителство
Кратки срокове за изпълнение
При монолитното строителство, нито един процес не може да стартира преди издаване на строително разрешение.
По системата Sweet Home производството на елементите в завода започва веднага след внасяне на технически проект в общината. Така основната част от строителството може да приключи дори преди излизане на разрешението за строеж. Всички елементи на къщата се изработват съгласно внесения проект и се подготвят за транспортиране до имота. С издаване на разрешението за строителство, се изпълняват всички дейности по изготвяне на основата, сглобяване на къщата и довършителни работи. Времетраенето на строителния процес oт 3 до 8 пъти по-кратко в сравнение с монолитното строителство.
Ниска себестойност
Цената на сграда с марката Sweet Home е сравнима с цената на стандартно монолитно строителство, до еквивалентно изпълнени етапи. Разликата е в това, че сградите Sweet Home имат добавен принос в качество, дизайн и икономичност, благодарение на добрата оптимизация и високата ефективност на системата. Това се дължи на автоматизиране, ясна последователност на производствените операции и използване на по-ефективни материали, при по-малко фира. Максималното уплътняване на работното време и намаляването на непредвидените разходи редуцира общите разходи за строителство.
Финансова предвидимост
Строителството много често е свързано с подценяване на детайлите при проектиране. Това води до неточни количества, непълни финансови разчети и некачествено изпълнение. Недомисленият детайл се появява като проблем едва по време на строителството. Така инвеститорът е принуден или да направи компромис с качеството или да преправя, което е свързано с непредвидени допълнителни разходи.
В една къща трябва да се обмислят всички основни детайли, характерни и за многоетажната жилищна сграда, с тази разлика, че се отнасят за по-малка площ. На практика, проектантския хонорар се определя основно от площта. По този начин, задълбочената разработка на малка сграда е нерентабилна за проектантите.
Сглобяването на фабрично изработени елементи в заводски условия по утвърдени системни детайли води до създаването на технологичен продукт с точно определими параметри. Това дава яснота за изпълнение и подробни количествени сметки. По този начин на проектен етап се оформя адекватна и категорична цена.
Възможност за експорт
Системата Sweet Home създава възможности за износ на къщи с високо качество и относително ниска пазарна цена за стандартите на развитите европейски държави. Експертен екип от проектанти и строители е много по-скъпо платен в тези страни. От друга страна, цената не е подложена на натиск от азиатските производители, поради относително големия дял на логистичните им разходи в малкия бюджет за една къща.
Възможност за избор
Можете да избирате материали за довършителни работи, като всеки избор се изчислява в реално време. Така се разработва оптимална комбинация според вашия бюджет.
Екологичност
По време на изграждането на къща по системата Sweet Home се използват многократно по-малко суровини в сравнение с монолитното строителство и не остават строителни отпадъци. Това се дължи на прецизните количествени сметки и съсредоточаването на почти целия процес в заводски условия. Съкратеният строителен процес намалява причиненото неудобство на съседите ви докато трае строителството. Замърсяването на околната среда от всекидневното транспортиране на строителни материали е избегнато.
По време на експлоатация на сградата се изразходва много по-малко енергия, т.е природни ресурси. Микроклиматът в новопостроената къща Sweet Home е доста по-благоприятен – липсва вредната за здравето строителна влага.
Кредитните институции проявяват нарастващ интерес към финансиране на проекти с перспективи за устойчиво развитие на околната среда и енергоспестяване. Всички изброени дотук качества правят къщите изградени по системата Sweet Home една добра инвестиция.
Спазени ли са всички нормативи? *
Къщите на Sweet Home отговарят на всички нормативи, свързани с проектиране на жилищни сгради, определени от българското строително законодателство *:
 •  ЗАКОН за устройство на територията
 •  ЗАКОН за опазване на околната среда
 •  ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър
 •  НАРЕДБА № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
 •  НАРЕДБА № 1 от 10 септември 1996 г. за проектиране на плоско фундиране.
 •  НАРЕДБА № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
 •  НАРЕДБА № 3 от 21 юли 2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях
 •  НОРМИ за проектиране на стоманени конструкции по БДС-16334-86
 •  НОРМИ за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (МРРБ – заповед №РД-02-14-485/080711)
 •  НАРЕДБА № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
 •  НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар
 •  НАРЕДБА № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
 •  НАРЕДБА № 4 от 27 декември 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
 •  НАРЕДБА № 2 от 6 октомври 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения
 •  НАРЕДБА № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
 •  НАРЕДБА № 1 от 27 май 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
 •  НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания
 •  НАРЕДБА № 4 от 17 юни 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
 •  НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
 •  НАРЕДБА от 6 декември 2006 за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
 •  НАРЕДБА № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд
 •  НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
 •  НАРЕДБА № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите
 •  НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република българия и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 Съдържанието на изброените закони и наредби можете да разгледате на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България:
 * При проектиране на къща извън пределите на България, проектът се адаптира към местното
На какви изисквания отговарят къщите Sweet Home?
Изискванията към изпълнените строежи са определени в Чл.169 от ЗУТ:
„Строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове и техническите спецификации за осигуряване в продължение на икономически обоснован експлоатационен срок на съществените изисквания за:
1.носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания;
2. безопасност при пожар;
3. хигиена, опазване на здравето и живота на хората;
4. безопасна експлоатация;
5. защита от шум и опазване на околната среда;
6. енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение“.
Сглобяемите къщи Sweet Home са строежи по смисъла на ЗУТ. Поради това те подлежат на всички законови изисквания към строежите в Република България, както и монолитното строителство.
Какви гаранции давате?
 Гаранционните срокове към изпълнените строежи са определени с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите:
„Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: 
– за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години; 
– за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години; 
– за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5 години“
Ние спазваме предписаните законови гаранции.
Как е обвързано качеството с договора?
Фирмата ни работи в името на това клиентите ни да останат удовлетворени.
 • Качеството на изпълнените СМР се контролира съгласно изискванията на проекта и съответните нормативи.
 • При евентуално установяване на некачествено извършени работи извън нормативите и изискванията на проекта, се съставя протокол между Изпълнителя и Възложителя и се посочва срокът за отстраняване на недостатъците.
 • Установените некачествени СМР не се заплащат от Възложителя, демонтират се и се поправят за сметка на Изпълнителя
Как е обвързано качеството с начина плащане?
За последните 20% от сумата за строителство се сключва тристранен договор с банка за т.нар ескроу сметка. „Ескроу-сметката” представлява доверителна сметка, открита в банка на името на Изпълнителя. В тази сметка сумата е блокирана и се освобождава от банката в полза на Изпълнителя само при изпълнение на определени условия. Тези условия са:
 • Завършване на монтажа на къщата, установено чрез подписване на приемо-предавателен протокол от Възложителя.
 • Завършване на довършителните работи, установено чрез подписване на приемо-предавателен протокол от Възложителя.
 • Изготвяне технически паспорт на сградата, съгласно Чл.176 от ЗУТ, установено чрез подписване на приемо-предавателен протокол от Възложителя .

Какъв е срокът за изготвяне на инвестиционен проект?
Срок за изготвяне на технически проект – до 30 работни дни (при наличие на всички необходими документи).

Какъв е срокът за строителство на къща?
 Строителството на сглобяемите къщи е с продължителност около 90 работни дни, според сложността и обема на къщата.
 • Срок за изработка на детайлите за сглобяемата конструкция – паралелно с одобрението на инвестиционния проект. Срокът е съкратен, поради факта, че елементите се изготвят в производствената ни база през времето, докато тече процедурата в съответната община за издаване на разрешение на строеж;
 • Срок за изграждане на основите – около 7 работни дни;
 • Срок за монтаж на 100 кв.м. РЗП – около 3 работни дни;
 • Срок за извършване на довършителните работи – между 30 и 60 работни дни, според предвидения обем.
Вече близо 10 години ГАЛДА ООД под марката SWEET HOME строи сглобяеми къщи с дървена и стоманена конструкция.

За тях е характерно използването предимно на естествени материали като дърво, ОСБ плоскости, естествен фурнир и други. Тези материали освен всичко друго носят и допълнителен топлинен комфорт и ниски екплоатационни разходи за отопление и охлаждане.

При сградите с дървена или стоманена конструкция мокрите процеси са сведени до минимум, необходимата конструкция е лека като относително тегло, съответно основите са по-ненатоварени. Дървената конструкция има висока устойчивост на земетресения. Сроковете за изпълнение са много по-кратки – 3-4 месеца.

Строителството само със стоманобетон и тухлена зидария съчетава само мокри процеси като изливане на плочи, колони и трегери, полагане на мазилки, шпакловки и други, което удължава технологичния срок на изграждане до минимум 12 месеца. При тези сгради се задължителни довършителни дейности като полагане на външна облицовка, допълнителни замазки и пластове за подобряване на топло и звуко-изолацията.

Финансови предимства на еднофамилните къщи с дървена или метална конструкция на SWEET HOME:

– Кратки срокове за изпълнение. От тук следват няколко преимущества  в случай на ипотека:
а) заемодателят носи много по-кратко време финансовия риск – 3-4 месеца срещу 12-18 месеца при строителството със стоманобетон и зидария.
б) заемополучателят започва да ползва имота, предмет на ипотеката, много по-рано – спестява си период от близо една цяла година плащания на главница и лихва, в който да не може да ползва имота, той като още тече строителство.
–  Фиксирана и ясна цена от самото начало на проектирането и строителството. При ипотека размерът и може да бъде определен и спазен още в самото начало, без непредвидени изненадващи разходи впоследствие, които да доведат до търсене на допълнително финансиране, удължаване на срока за строеж, или отказ от договор.
– Ниски експлоатационни разходи. Енергийната ефективност, постигана от строителството SWEET HOME води до ниски разходи за отопление и охлаждане. Това води до липса на изненадващо високи сметки през зимните месеци, което би могло да затрудни временно евентуален кредитополучател през периода на изплащане на ипотеката.
– Eвропа 2020. Всяка къща трябва да отговаря на определени условия, включително и на изисквания наложени отвън – като стратегията „Европа 2020“ на Европейския Съюз. Една от целите на тази стратегия е енергийната ефективност на всички новопостроени сгради да се увеличи с 20% до 2020 г., намаляване на парниковите газове с 20% и увеличение на възобновяемата енергия с 20%. Местните регулации могат да определят бонуси за по-висок клас енергийно ефективни сгради – по-нисък данък например, както и рестрикции – задължителен клас А енергийна ефективност при въвеждане в експлоатация на нови жилищни сгради и невъзможност за разпореждане със съществуващи без клас А. Енергийната ефективност, постигана от строителството SWEET HOME, ви гарантира безпроблемно навлизане в Европа 2020.

Съгласно чл. 137 от Закона за Устройство на Територията (ЗУТ), еднофамилните жилищни сгради се разглеждат като строеж от 5-та категория. Никъде в ЗУТ не се упоменават видове строително монтажни работи, чрез които да бъдат изпълнени те. Сградите от 5-та категория получават Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Задължителни документи за регистриране на строеж от пета категория и издаване на Удостоверение за въвеждането му в експлоатация:

 1. Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 2. Разрешение за строеж (Акт за узаконяване);
 3.  Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива;
 4.  Заверена заповедна книга
 5. Акт обр.14 за приемане на конструкцията;
 6.  Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитания на машини и съоръжения;
 7.  Всички актове и протоколи съставени по време на строителството – обр.3, 4, 5, 7, 12;
 8.  Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите;
 9.  Документ от Агенцията по геодезия , картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл.175, ал.5 от ЗУТ за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима.
 10.  Удостоверение по чл.52, ал.4 и 5 и § 4 от ПЗР на Закона за кадастъра и имотния регистър, издадено от съответната Община;
 11.  Договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

Чрез УСЛОВНИ ЗНАЦИ ЗА КАДАСТРАЛНИ ПЛАНОВЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА И НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ, издадени от Министерството на териториалното развитие и строителството, управление “Кадастър и геодезия” през 1993 г., сградите се разделят съобразно:
a) нуждите, които задоволяват – Жилищни или Стопански
б) етажността – едноетажни, двуетажни и т.н.
в) в зависимост от вида на строежа и материала, от който са направени:
– масивни със стоманобетонни конструкции (Мсб) – сгради с носещи външни и вътрешни стени и стоманобетонна подова конструкция. Към този вид сгради се отнасят и тези от едропанелното строителство;
– масивни (М) – сградите с външни и вътрешни носещи стени с дебелина най-малко една тухла или каменна зидария с дебелина най-малко 45 см на варов или глинен разтвор. Масивните сгради могат да бъдат изцяло или частично с подова конструкция с дървен гредоред, железни греди, монолитни или сглобяеми елементи;
– полумасивни (пМ) – сградите с външни носещи тухлени стени с дебелина на стените най-
малко една тухла или каменна зидария с дебелина най- малко 45 см на глинен или варов разтвор и вътрешни носещи паянтови стени (дървен скелет и пълнеж);
– паянтови – сградите с дървен носещ скелет на вътрешните и външните стени, с пълнеж и
кирпич на варов или глинен разтвор или с пълнеж от плет на кал, летви и др.;
– постройки, направени от различни материали, се означават като смесени „См“

Разграничението на сградите е главно с оглед сеизмичните натоварвания и изискванията, на които трябва да отговарят сградите съгласно Наредба № 2 от 23 юли 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, а оттук това рефлектира и върху тяхната стойност съгласно ЗМДТ и амортизационните отчисления, които могат да се начисляват по ЗКПО.

Така погледнато, SWEET HOME проектира и изгражда масивни жилищни сгради, които попадат в споменатата пета категория строежи по ЗУТ.

При строителството използваме сертифицирана немска KVH ® дървесина – първо качество – рендосан, калиброван масив, с висока товароносимост, клинозъбно снаждане и с гарантирано качество и влажност (12-15%), разполагаща с всички необходими сертификати – C24/S10, GL24 и гарантираща защита срещу гниене, плесен, дървояди и насекоми.

ПОСТРОЕНИ КЪЩИ
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС