fbpx

Как строителната индустрия влияе на околната среда?

В световен план строителната индустрия претърпява бурен растеж. Паралелно с нея нараства добивът на изкопаеми горива за тежките машини на обектите, както и използването на химикали. Според Агенцията за опазване на околната среда (EPA) в САЩ всичко това представлява “реална опасност за общественото здраве и околната среда”. Американският съвет за зелено строителство (USGBC) отчита, че само в страната строителният сектор ползва повече от 400 милиона тона материал годишно, който в голямата си част има негативно въздействие върху природата.

САМО СТАТИСТИКА…

Според проучване на Bimhow, строителният сектор допринася за 50% от климатичните промени, 40% замърсяване на питейната вода, 23% от замърсяването на въздуха и 50% от отпадъците в депата. В изследвания на USGBC тази индустрия съставя 40% от световното потреблението на енергия и изчислява, че до 2030 г. емисиите от търговски сгради ще нараснат с 1,8%.

ПОВЪРХНОСТ НА ЗЕМЯТА

Според EPA строителната дейност може „значително да промени повърхността на земята, върху която се строи“. До голяма степен това се дължи на „разчистване на растителността и изкопната дейност“, което е неразделна част от повечето строителните проекти. Според Агенцията замърсяването може да окаже неблагоприятен ефект върху цели екосистеми.

ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ

Редица изследвания, като тези провеждани от Kleiwerks, сочат, че строителни материали като бетон, алуминий и стомана, са пряко отговорни за „големите количества емисии CO2“. Така например производство от “76 милиона тона готов бетон в САЩ“ генерира 9,8 милиона тона CO2 в атмосферата.

(НЕ)ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ СРЕЩУ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

Повечето практики в строителния сектор за намаляване на замърсяването, са масово неефективни и всъщност “генерират високи нива на замърсяване с парникови газове.“ Силно обезпокоителен е фактът, че строителните дейности консумират „половината от всички ресурси“, извлечени от природата, и представляват една шеста от глобалното потребление на сладка вода, една четвърт от потреблението на дървесина и една четвърт от глобалните отпадъци „, според проучването на Kleiwerks.

КАК СТРОИТЕЛСТВОТО МОЖЕ ДА ЗАЩИТИ ОКОЛНАТА СРЕДА?

В САЩ Агенцията за опазване на околната среда формулира един основен принцип – опазването на околната среда и здравето на работниците трябва да бъде на първо място в началото на всеки строителен проект. Това означава всяка компания да разработи механизми, чрез които да прилага разпоредбите и правилата относно:

  • намалено изхвърляне на замърсители;

  • безопасно изхвърляне на химически отпадъци;

  • стабилизиране на почвата;

  • предоотвратяване на контакта на химически отпадъци с дъждовна вода при риск от замърсяване на въздуха или близки водоеми.

EPA забранява неконтролирано изхвърляне на опасни отпадни продукти, като:

  • отпадни води от измиване на бетон;

  • отпадни води в резултат на боядисване, отделяне на масла, втвърдяващи се съединения и „други строителни материали“;

  • изхвърляне на горива, масла и „други замърсители, използвани при експлоатация и поддръжка на превозни средства и съоръжения“.

Въпреки че подобни правила биха могли да имат положителен ефект, през последните години редица компании в Америка избират да преминат към “зелено строителство” при реализиране на своите проекти.

ЗНАЧЕНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СТРОИТЕЛСТВО

По данни на екологичната група LEED използането на екологично чисти материали по време на строителния процес, може да спести 250 метрични тона емисии CO2 годишно. Освен това, според доклад на Dodge Data and Analytics на всеки три години зеленото строителство се удвоява, като към 2018 г. приблизително 70% от анкетираните компании в САЩ посочват по-ниските експлоатационни разходи, като „най-голяма полза” от поетия нов курс. В същото време инвеститорите все по-често изискват от строителните компании да изграждат устойчиви и енергоефективни сгради. В резултат на тази тенденция EPA и Министерството на енергетиката създават програма Energy Star, която насърчава използването на енергийно ефективни материали за строежи и провежда значителни проучвания в тази област.

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ

Строителните отпадъци (при градеж и разрушаване на сгради) представляват приблизително 25% – 30% от всички отпадъци, генерирани в ЕС. Те се състоят от множество различни материали, включително бетон, тухли, гипс, дърво, стъкло, метали, пластмаса, разтворители, азбест, почва… повечето от които могат да бъдат рециклирани!

Целта на европейските политики в областта на управлението на отпадъците е:

  • редуциране на вредното въздействието върху околната среда и здравето на хората;

  • по-ефективно използване на природните ресурси.

Дългосрочната цел е формиране на рециклиращо общество, което предотвратява образуването на отпадъци или ги използва като ресурс, когато това е възможно.

Протокол за управление на строителните отпадъци

Комисията въвежда Протокол за управление на строителните отпадъци, за да помогне на бизнеса, обществените организации, сертифициращите органи и клиентите да управляват ефективно отпадния поток. Функцията на документа е да повиши осведомеността относно общите законовите изисквания, тъй като всяка страна формулира проблема по различен начин. От своя страна тези различия затрудняват приемането и прилагането на общи правила.

Заедно с това се разработват стратегии за насърчаване на инвестиции и иновации в изграждането на инфраструктура за рециклиране на строителни отпадъци.

ЗАКОНОВА РАМКА В БЪЛГАРИЯ

Доколкото опазването на околната среда е глобален проблем, всяка страна допринася и същевременно е засегната от замърсяването. Като страна-членка на Европейския съюз България е ангажирана с общата европейска политика, но формулира собствена законова рамка за контрол над производството си. По отношение на строителната индустрия нормативните изисквания и обосновки се разминават със съвременните тенденции в сектора, включително като мерки за спряване със замърсяването.

Пример от нашата практика

При започване на нов строж, изпълнителят е длъжен да изгради циментова площадка, предназначена за миене на гумите на превозните средства, обслужващи строежа: камиони, бетоновози и др. При монолитното строителство тежки машини влизат и излизат от обектите десетки пъти, при сглобяемото строителство това се случва един-два пъти за целия период. Въпреки това във връзка с наш проект бяхме задължени от Общината да “предпазим улицата от замърсяване, вследствие на строителната дейност” чрез изграждането на такава площадка. Следвайки разпоредбите, ние изразходвахме ресурс за нещо, което не сме ползвали по предназначение, и което в момента разрушаваме, като произвеждаме боклук.

Докато в САЩ компаниите постепенно преминават към екологично строителство, подкрепени от държавата, в Европа се търсят начини за по-ефективно рециклиране на строителните отпадъци и верифициране на общо екологично законодателство. България изостава от тези тенденции. Тук все още не се прави коректно разграничаване между видовете строителство. И всъщност всички са задължени да следват една морално остаряла законова рамка.


Водени от екологични мотиви, подобно на строителните компании в Северна Америка, от фирма за конвенционално строителство, през 2008 г. Sweet Home насочи внимание, средства и усилия към иновативните технологии в сферата на строителството и енергийната ефективност. Нашите методи на производство са изключителна алтернатива на монолитното строителство, както на домове, така и на офис сгради. Всеки вид архитектурно съоръжение, независимо от площта или предназначението си, може да се изгради с дървена конструкция с всички позитиви, които това носи със себе си.

Следващото видео показва Mjøstårnet – 18-етажна сградав Норвегия със смесено предназначениепостроена изцяло от масивна дървесина. Със своите 85 м Mjøstårnet е най-високата подобна инженерна структура в света.

Вижте още:

Hello World