Цени изграждане на фундамент

Фундаментът е основата, върху която се строи и се определя като най-важната част от всеки дом. Качественото, прецизно изпълнение гарантират сигурността на сградата.

Изпълнението по бетоновия фундамент и хидроизолацията над него зависят от характеристиките на терена: равен или наклонен; големина и височина на фундамента над терена; възможности за изграждане на различни нива; обособяване на мазе.

РАВЕН ТЕРЕН: Цените започват при равен терен, когато височината на фундамента е близка до височината на терена.

ВИСОК ФУНДАМЕНТ: Цената се увеличава при равен терен и фундамент, изискващ по-голяма височина.

НАКЛОНЕН ТЕРЕН: При наклонен терен и обособяване на различните нива, цената се увеличава.

МАЗЕ: Изграждането на фундамента на мазе е прецизен процес, чиято цена варира средно между 90-160 €/кв.м. Тя може да се посочи единствено след геодезическо заснемане и съобразяване с всички необходими данни за определяне обхвата по строителната дейност.

Този етап включва изкоп, изграждане на фундамент и обратен насип.

Цени за енергийна ефективност и материали за фасадата

Sweet Home предлага богата гама от висококачествени материали, които гарантират максимален топлинен комфорт, висока енергоефективност с гаранция за минимизиране на разходите за отопление, проветрива и здравословна среда за живот.

Заедно с клиента избираме вида и класа на материалите за неговия бъдещ дом. Sweet Home предлага базов вариант на изолация на сградите „Стандарт“ (вж. Таблицата 1), който осигурява оптимални нива на температурни стойности, за да се наслаждавате на всеки сезон.

Друг вариант е комбинация от разнородни материали с по-висок клас на защита „Авангард“ (вж. Таблицата 1), изцяло съобразени с предпочитанията на клиента. В този случай възможностите са неограничени, което осигурява допълнителна защита на цялата сграда или на определени елементи от нея.

Таблица 1: Примерни конфигурации и квадратури (РЗП) за двуетажни къщи, цени (без ДДС)

* Посочените ценови диапазони се базират на нашия опит в строителството и се отнасят за двуетажни къщи (без бетонов фундамент).

* При едноетажни къщи с разпределения, подобни на описаните, ценовите диапазони се запазват, но квадратурата се намалява с около 15-20 кв. м., поради липсата на стълбище.

Еднакви структури при градеж:

 • подови греди – композитни дървено-метални ферми;

 • вътрешна ВиК инсталация;

 • изграждане на електроинсталация – силно, слаботокова и табло, мълниезащита;

 • поставяне на пароконтролна мембрана на цялата сграда за постигане на въздухонепроницаемост на стените и покрива, както и вентилационен слой при покривното покритие.

По отношение на топлоизолацията се приема, че до 30% от топлинните загуби преминават през покрива. Покривната топлоизолация, която поставяме, е минимум 300 мм в два варианта – минерална или каменна вата.

В зависимост от различните възможности за комбинация на изолационните материали, крайната цена може да бъде оскъпена до 15%.

Цени на административни процедури за получаване на разрешение за строеж

Sweet Home оказва съдействие при издаване на всички необходими документи от съответните институции и дружества.

1. ИДЕЕН ПРОЕКТ – 15 лв./кв.м.

Sweet Home може да изготви идеен проект за строеж, като сумата се приспада при подписване на договор за строителство.

Необходими документи за изготвяне на идеен проект:

 • документ за собственост;

 • актуална скица;

 • геодезическо заснемане.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ – 20 лв./кв.м

Техническият проект, изготвен от Sweet Home въз основа на одобрения от клиента идеен проект, включва проекти по част архитектура, конструкция, електро, ВиК, отопление, вентилация и климатизация, енергийна ефективност, доклад за съответствие по част енергийна ефективност, геодезия (вертикална планировка), план за безопасност и здраве, пожарна безопасност, изготвени в съответствие с наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД ЗА СЪОТВЕСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРОЕЖИТЕ800 лв.

Изготвя се от регистрирана фирма-консултант, при което квалифицирани специалисти проверяват всички документи на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142, ал.5 от ЗУТ. Sweet Home има ангажимент по договор да организира процедурите по издаване на доклада за съответствие.

Следва одобряване на техническия проект и получаване на разрешение за строеж от съответната община.

4. СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО, СЪГЛАСНО НАРЕДБА №3 ОТ 31.07.2003 г. – 3 800 лв.

 • Удостоверение от СГКК
 • Технически паспорт
 • Удостоверение за въвеждане в експлоатация

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ, ИЗВЪН ОБХВАТА НА ОСНОВНИЯ СРОЕЖ

 1. Обзавеждане.
 2. Оборудване на дворно пространство.