fbpx

Системата “Sweet Home” – възможно най-добрата инвестиция в нов дом

Системата “Sweet Home”, като инвестиция в нов дом, съчетава утвърдената методология и стилът на работа в нашата компания. Тя прави възможно прецизното изпълнение на всеки архитектурен проект със смелост в прилагането на нестандартни решения. Нашите архитекти и инженери проектират обликна на всяка къща, като естетика и функционалност. Нивото на прецизност при изпълнението запазва планирания детайл, придава завършеност на сградата и гарантира най-висока енергийна ефективност спрямо опредления бюджет.

ВИЕ ОПРЕДЕЛЯТЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ВАШАТА КЪЩА

Като експерти в строителството, знаем, че много скоро основният определящ фактор за пазараната стойност на една къща, ще бъде енергийната ефективност. Съгласно европейската директива, всички новопостроени сгради след 2020 г. трябва да бъдат с нетно потребление на енергия за отопление близко до нулевото, като не използват енергия от полезни изкопаеми. Освен силно негативните екологични последствия, цената на енергията расте непрекъснато. Ето защо е разумно да я пестим, както и да търсим алтернативни начини, чрез които да си я набавяме.

Системата Sweet Home позволява абсолютна информираност и активно участие на инвеститора в определянето на енергийните характеристики на сградата, съобразно определения бюджет. Всяка промяна в избора, показва колко средства за енергия ще се спестяват за определен период и всъщност кога ще може да се изплати първоначалната инвестиция. По този начин заедно можем да разработим оптимална комбинация на показатели.

УСТОЙЧИВОСТ, СИГУРНОСТ, КОМФОРТ

Всеки проект е индивидуален и изисква изчисления, които да оптимизират гъстотата и размерите на носещите елементи, както и позицията на укрепващите връзки. Собственото тегло на сградата (до двадесет пъти по-малко в сравнение с конвенционалното строителство) и начинът на свързване между елементите, намалява значително земетръсното въздействие върху конструкцията.

Устойчивостта срещу пожари се гарантира от използването на негорими материали (минерална вата, гипсокартон, гипсофазер), както и от допълнителна обработка на самата носеща конструкция.

Бетоновата основа се хидроизолира многопластово с течно-разливна хидроизолационна мембрана. Върху хидроизолацията се монтират XPS топлоизолационни плоскости и гипсофазер – решение, осигуряващо гладкатопла и суха повърхност. Стените и подовете са с многослойна структура, даваща необходимата шумоизолация. За целта се прилагат въздушни междини и акустични подложки, спазват се техническите предписания за плътност и тегло на звукоизолационния материал. Постига се по-добра звукоизолация в сравнение с монолитното строителство, като се решава и проблемът с ударния шум.

ТЕХНОЛОГИЧНА ПРЕЦИЗНОСТ

Елементите на къщата, до най-малкия детайл, се обмислят и уточняват в цифрова среда. Всеки един от тях е свързан в база данни с общата структура на сградата. Високата степен на автоматизиране на проектантските задачи, намалява риска от грешки. В контролирани заводски условия се изготвят всички стени, подове и покрив – във вид на панели със самостоятелна конструкция, изолации, дограма и инсталации. Точността на изработка е до 1 милиметъркоето е непостижимо в масовото строителство!

КРАТКИ СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Системата “Sweet Home” позволява стартиране на производството на елементите в завода, веднага след внасянето на технически проект в Общината (при монолитното строителство, нито един процес не може да стартира преди издаване на строително разрешение). Така основната част от градежа може да приключи дори преди излизане на разрешението за строеж.

Всички елементи на къщата се изработват съгласно внесения проект и се подготвят за транспортиране до имота. С издаване на разрешението за строителство, се изпълняват всички дейности по изграждане на основата, сглобяване на къщата и довършителни работи. Времетраенето на строителния процес е oт 3 до 8 пъти по-кратко в сравнение с монолитното строителство.

НИСКА СЕБЕСТОЙНОСТ

Цената на сграда с марка “Sweet Home”, е сравнима с цената на стандартно монолитно строителство до еквивалентно изпълнени етапи. Разликата е в това, че нашите сгради имат добавен принос в качеството, дизайна и икономичността, благодарение на добрата оптимизация и високата ефективност на системата, която сме създали:

  1. Автоматизиране.

  2. Ясна последователност на производствените операции.

  3. Използване на по-ефективни материали при по-малко загуби (фира).

  4. Максималното уплътняване на работното време и намаляването на непредвидените разходи, което намалява общите разходи за строителство.

ФИНАНСОВА ПРЕДВИДИМОСТ

Често строителството е свързано с подценяване на детайлите при проектиране. Това води до неточни количества, непълни финансови разчети и некачествено изпълнение. Недомисленият детайл се появява като проблем чак със започването на самия градеж. Така инвеститорът е принуден или да направи компромис с качеството, или да преправя, което означава повече разходи.

Сглобяването на фабрично изработени елементи в заводски условия по системата “Sweet Home”, създава технологичен продукт с точно определими параметри. Това дава яснота за изпълнение и подробни количествени сметки. По този начин на проектен етап се оформя адекватна и категорична цена!

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕКСПОРТ

Системата “Sweet Home” създава възможности за износ на къщи с високо качество и относително ниска пазарна цена за стандартите на развитите европейски държави. На запад експертният екип от проектанти и строители, е много по-скъпо платен. От друга страна цената не е подложена на натиск от азиатските производители, поради относително големия дял на логистичните им разходи в малкия бюджет за една къща.

ВИЕ ИЗБИРАТЕ

Можете да избирате материали за довършителни работи, като всеки избор се изчислява в реално време. Така се разработва оптимална комбинация според вашия бюджет.

ЕКОЛОГИЧНОСТ

Изграждането на къща по системата “Sweet Home” изисква многократно по-малко суровини в сравнение с монолитното строителство, без следи от строителни отпадъци. Това се дължи на прецизните количествени сметки и съсредоточаването на почти целия процес в заводски условия. Кратките срокове на изпълнение намаляват причиненото неудобство на съседите до завършване на строителството. Замърсяването на околната среда от всекидневното транспортиране на строителни материали е спестено.

По време на експлоатация на сградата се изразходва минимално количество енергия, т.е. природни ресурси. Микроклиматът в новопостроената къща Sweet Home е значително по-благоприятен, тъй като липсва вредната за здравето строителна влага.

В съвременния свят кредитните институции проявяват нарастващ интерес към финансирането на проекти с перспективи за устойчиво развитие на околната среда и енергоспестяване. Ето как всички тези качества правят къщите, създадени по системата “Sweet Home”, възможно най-добрият избор за инвестиция в нов дом.

Вижте още:

Hello World