fbpx

Топлопреминаване (коефициент U)

Коефициентът на топлопреминаване U отчита количеството топлина, която преминава през ограждащите елементи – за 1m2 площ, за 1 час, при 1 градус разлика между температурите от двете страни на разглеждания елемент. Измерва се във [W/m2.K] Изчислява се, като се вземат предвид поотделно дебелините и коефициентите на топлопроводност на всички материали, от които тези елементи са изградени. Колкото по-малка е стойността на U, толкова по-добри топлоизолационни свойства има съответния елемент.

Съгласно Наредба №7 за енергийна ефективност, се допускат следните максимални стойности на коефициента на топлопреминаване:

  • U≤ 0,35 W/m².K – за стени;
  • U≤ 0,40 W/m².K – за подове, граничещи със земята;
  • U≤ 0,28 W/m².K – за подове, граничещи с външен въздух;
  • U≤ 0,28 W/m².K – за покриви;

Коефициентът U не е абстрактно понятие, а дава ясна представа за количеството топлина, което губим всекидневно.

Ще видим това в следния пример:
Да разгледаме 1m² от стена. Нека нейният коефициент е U=0,35 W/m².K (ново строителство след 2009г). Външната средномесечна температура за януари е -0,4°C. Нека в помещението поддържаме средна температура от +20°C. Температурната разлика е +20°C – (-0,4°C) = 20,4 K (където ”K”е градус келвин). Всеки час през тази стена ще преминават: 0,35W/m².K х 1m² х 20,4°K = 7,1W топлина. За месец януари през този 1m² стена ще изгубите 7,1W х 24h х 31 дни = 5,3kWh топлина. Това ще струва: 5,3kWh x 0,19 лв/kWh [1] = 1 лв за всеки квадратен метър (изчислението е за 1m² стени, при прозорците [2] тази цена е около 5 лв). Умножете този разход по цялата площ на всички външни стени и прозорци.

 [1] Цената за 1 kWh, при двойнотарифен електромер на битови потребители (към ЧЕЗ) е: Дневна: 0,08750 лв (без ДДС); Нощна:0,03833 лв (без ДДС). Към горните цени се заплащат допълнително по 0,08646 лв (без ДДС) за мрежови услуги (зелена енергия, пренос, достъп и т.н.) Така получаваме следните крайни цени (с ДДС): Дневна: 0,208752 лв; Нощна: 0,149748лв за 1 kWh. Часовете за дневна и нощна тарифа на ток през януари са следните: Дневна 6:00-22:00; Нощна 22:00-6:00. За да не изчисляваме с дневна и с нощна тарифа, можем да пресметнем колко е усреднената тарива за денонощие: – За януари имаме 16 дневни часа x 0,21 лв = 3,36 лв и 8 нощни часа х 0,15 лв = 1,20 лв. Сумарно, за денонощието имаме общо 4,56 лв. Разделяме 4,56 лв на 24 часа и така получаваме средно по 0,19 лв за 1 kWh електроенергия.

[2] При прозорците топлопреминаването е около 5 пъти по-голямо. Стойността е валидна за петкамерна PVC дограма 70мм от среден клас, с 24мм двуслоен стъклопакет и К стъкло.

Hello World