fbpx

Необходимо ли ви е разрешение за строеж?

Често хората смятат, че след като конструкцията за къщата е дървена, не е необходимо разрешение за строеж. Това, всъщност не е вярно. Без значение какъв тип конструкция избирате, документално етапите и нормативните изисквания, са еднакви и важат за всички видове конструкции – монолитна, метална или дървена.

Този процес изглежда дълъг и тромав, ето защо ще ви представим последователността му накратко:

Виза за проектиране

Целта на визата за проектиране е да се удостовери, че съществува поземлен имот, който е урегулиран, и за който, съгласно действащ подробен устройствен план, са определени граници, размер, характеристики, достъп до имота, предназначение и др. Освен това, целта е да се разреши проектиране за урегулирания имот, като се определят начинът и характерът на застрояването му и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативи и нормативната уредба по проектиране и строителство. За да задвижите процеса са ви необходими документ за собственост и скица на поземления имот. Някои общини изискват мотивирано предложение и ако има свързано застрояване (калкан) изискват и нотариално заверени съгласия от съседи.

Договори с експлоатационните дружества

С наличната вече виза за проектиране, се запътвате към екплоатационните дружества – електрозахранване, ВиК, газоснабдяване. Ще ви бъдат изготвени временни договори, за да се снабди имота с вода, ток, газ. Там ще получите и изходни данни за проектиране. След завършване на къщата, тези договори стават постоянни.

Проектиране

В най-важната част сте! Не подценявайте идейния проект.  Тук е фазата, в която трябва да решите как искате да изглежда вашата къща. След като изясните детайлите, ще преминете към изготвянето на инвестиционен проект. Той се предава на независим технически надзор, който го проверява и след това се внася в съответната община, за да бъде издадено разрешение за строеж.

Разрешение за строеж

Разрешението за строеж е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж. След като го получите, можете да стартирате строителството.

Не забравяйте сроковете – за стартиране на строежа, е до 3 години след издаване на разрешението.  До 5 години трябва да бъде завършен груб строеж, включително и покрива. Ако до 10 години не сте готови, ще се наложи да го презаверите.

Строителство

Започвате да строите. Не пропускайте да сключите договор. Ако къщата е над 100 кв.м., нямате право да строите сами. Не забравяйте, че строителството не се състои само от къща, а и от вертикална планировка на двора, ограда, озеленяване, пречиствателна станция, ако няма канализация. Всички те са необходими за извеждане на проекта в готов вид.

Узаконяване

За къщи над 100 кв.м. е необходимо да сключите договор с независим строителен надзор. Надзорът следи строителството на всяка фаза и проверява дали всичко е изпълнено по проект на всеки един етап. Изготвя технически паспорт и узаконява сградата до акт 16.

Вижте още:

Hello World